POSLÁNÍ

"Naše planeta nepotřebuje další úspěšné a prosperující lidi. Nutně ale potřebuje mírotvůrce, léčitele, ochránce paměti a vypravěče všeho druhu"

Jeho svátost - Dalajláma

Sdružení DoKrajin sdružuje osobnosti všech generací, které si jako krédo daly rozvoj možností pro tvorbu, vzdělávání a bádání, které jsou motivovány hlavně jejich vnitřním hlasem. Nejsme napojeni na žádné formální a elitní kluby, kde se pěstuje kolektivní myšlení. Členové si vybírají proto spíše nevyšlapané cesty, přístupy, nové materiály, myšlenkové postupy, které mohou obohatit jak je, tak i ty, kteří jejich tvorbu vnímají.

Sdružení DoKrajin staví na nejvyšší místo originální lidskou imaginaci, kreativitu a empatii jako základ pro neovlivněnou osobní tvorbu, vzdělávání, socializaci a porozumění okolnímu světu.V džungli profesionalizace, racionalizace, myšlenkových vzorců chceme nalézt vymýcený prostor a ten nabídnout pro tvorbu na základě imaginace, kreativity a empatie.

Základním myšlenkovým konceptem sdružení je rozvíjení „dokumentality“. Ta představuje specifické, dokumentární tvorbou a uměleckým ztvárněním (audio, knihy, film, divadlo, landart) rozvíjené, psychosociální dovednosti. Tedy schopnosti všímat si, hledat, naslouchat, rozumět, zasazovat události do kontextu, profesionálně zpracovat a dotáhnout celé dílo do konce s respektem k jeho původu. Naši osobní dokumentalitu tvoříme po většinu života. Učíme se být vnímaví, předvídat, vybírat důležité střípky z výpovědí. Psychosociální vývoj tvořící osobnosti je tak pro její tvorbu kličový. Ovlivňuje nás charakter, rodinné prostředí, vzdělání a žitá subkultura a každý máme dokumentalitu jiného druhu. Preferujeme jiný typ média, sdělení, prezentace. Každý z nás svým způsobem rozvíjí svoji dokumentalitu, někdo vědomě, někdo nereflektovaně. V rámci aktivit sdužení se chceme věnovat rozvoji našich dokumentalit a ukazování cest k jejich rozvoji i ostatním tvůrcům. Neexistuje jedna dokumentalita, je jich mnoho.

To co nás ale spojuje je téma, které je blízké zemi, ve které žijeme a po které chodíme. Posláním sdružení je v době virtuálních vztahů a zaměstnání soustředit se k zemi, jejíž jsme interpreti a správci. Země, krajina, architektura, genius loci a kulturní dědictví v širokém chápání je tématem, které spojuje všechny členy sdružení.

Aktivity sdružení DoKrajin směřují k znovunalezení domova v místech, která byla postižena odcizením, sociokulturní diskontinuitou, výměnnou obyvatelstva, přesuny obyvatelstva, změnou využívání krajiny, divokém rozvoji či úpadku regionů. Projektem, který stál v počátcích sdružení DoKrajin je Land and art setkání Königsmühle, které poprvé v roce 2012 oživilo pomocí uměleckých instalací a performance zaniklou sudetskou osadu v Krušných horách. Pracovní postupy, zkušenosti a způsob oživení je pro nás všechny společně vzývanou sudetskou dokumentalitou.

Zároveň se sdružení věnuje obnově pozapomenutých vzorců (nejen) české kultury, která kdysi hrála důležitou roli v inkorporaci místa, kde žijeme do naší psychosociální výbavy. Takovým příkladem může být rozvoj českého poutnictví a etablování jedné poutě pro všechny, která by mohla být připodobněna k pouti do Mekky v muslimském světě a která by pomohla v porozumění občanů sousedních zemí.

INSPIRACE
Sdružení DoKrajin vychází z postojů sociální a kulturní ekologie a kulturologie, které si uvědomuje nezastupitelnost nezprostředkovaného vztahu k našemu okolí, rukodělnosti, paměti a celostnímu pojetí lidské osobnosti. Jednou ze základních premis sdružení je zachování imaginace, tvořivosti a empatie jako základních mentálních procesů vytvářející evoluční úspěšnost druhu Homo Sapiens, které v současné době ustupují pasivní zábavě, nadiktovaným vzorcům tvorby, osvědčeným postupům, všemožným metodikám a využíváním hi-endových technologii. Jsme si vědomi, že svoji úspěšnost v rámci evolučního vývoje si člověk zajistil svoji „nespecializací“. Díky ní se mohl (a musel) naučit široké spektrum dovedností, které rozvíjeli jeho intelekt, psychosociální dovednosti a pohybové možnosti. Nemohl se spolehnout na jednu vývojovou přednost na které stavěl svoji evoluční úspěšnost. Naopak úspěšný byl díky rozvoji všech složek jeho osobnosti. Stejný princip chceme zachovat a šířit i v případě našeho sdružení. Krédem sdružení tak je: Nenechávejte si činnosti, které neznáte a kterým nerozumíte jednoduše „outsourcovat“ u expertů, ale zkuste je zvládnout sami. Po svém a zcela individuálně. Objevujte „Ameriku“ a podávejte svědectví o tom, jaké to pro vás bylo.

Diskuse

Vložit nový příspěvek